Andmekaitse tingimused

Andmekaitsetingimused (Privaatsuspoliitika)

 1. Üldtingimused

 1. Käesolev dokument (edaspidi „Andmekaitsetingimused“) selgitab kuidas Radisol OÜ, asukohaga Tartu Maakond, Tartu linn, Sõbra 54/1 registrikoodiga 16283164, kes osutab teenuseid kaubamärgi Radisol / Toothy all kasutab isikuandmeid ja tagab nende seadusliku töötlemise, konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.  
 2. Radisol vastutab enda kohustuste täitmise eest ja isikuandmete turvalisuse ja õiglase töötlemise tagamise eest enda töötajate poolt ja enda süsteemides.
 3. Radisol töötleb isikuandmeid isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, tervishoiuteenuste korraldamise seaduses, Andmekaitse Inspektsiooni juhendites ning käesolevates Andmekaitsetingimustes sätestatud põhimõtete kohaselt.
 4. Radisol lähtub isikuandmete töötlemisel järgnevatest põhimõtetest:
 1. Seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
 2. Eesmärgi piirangu põhimõte – Radisol töötleb isikuandmeid täpselt ja selgelt kindlaksmääratud õiguspärastel eesmärkidel. Isikuandmete töötlemise eesmärgid on kirjeldatud Andmekaitsetingimuste punktis 3.
 3. Võimalikult väheste andmete kogumise põhimõte – Radisol kogub ja töötleb ainult neid isikuandmeid, mis on vajalikud töötlemise eesmärgi saavutamiseks.
 4. Õigsuse põhimõte – Radisol võtab tarvitusele asjakohased meetmed, et kindlustada töödeldavate andmete õigsus, ebaõiged ja üleliigsed andmed parandatakse või kustutatakse esimesel võimalusel.
 5. Säilitamise piirangu põhimõte – Radisol säilitab isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik isikuandmete eesmärgipäraseks töötlemiseks või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.
 6. Usaldusväärsuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte – Radisol on võtnud kasutusele füüsilised, organisatsioonilised ja tehnoloogilised turvameetmed isikuandmete seadusliku töötlemise ja kaitse tagamiseks.
 1. Radisol’il on õigus käesolevaid Andmekaitsetingimusi igal ajal ühepoolselt muuta teavitades sellest veebilehel www.radisol.ee/andmekaitsetingimused.  

 1. Mõisted

 1. Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Isikuandmed hõlmavad endas ka isikuandmete eriliike.
 2. Isikuandmete eriliigid – isikuandmed, millest ilmneb rassiline või etniline päritolu, poliitilised vaated, usulised või filosoofilised veendumused või ametiühingusse kuulumine, geneetilisi andmeid, füüsilise isiku kordumatuks tuvastamiseks kasutatavaid biomeetrilisi andmeid, terviseandmeid või andmeid füüsilise isiku seksuaalelu ja seksuaalse sattumuse kohta.
 3. Geneetilised andmed – isikuandmed, mis on seotud asjaomase füüsilise isiku päritud või omandatud geneetiliste omadustega, mis annavad ainulaadset teavet kõnealuse füüsilise isiku füsioloogia ja tervise kohta ning mis tulenevad eelkõige füüsilise bioloogilise proovi analüüsist saadud isikuandmetest.
 4. Biomeetrilised andmed – konkreetse tehnilise töötlemise abil saadavad isikuandmed füüsiliste, füsioloogiliste ja käitumuslike omaduste kohta, mis võimaldavad kõnealust füüsilist isikut kordumatult tuvastada või kinnitavad selle füüsilise isiku tuvastamist nt näokujutis ja sõrmejälgede andmed.  
 5. Terviseandmed – füüsilise isiku füüsilise ja vaimse tervisega seotud isikuandmed, sealhulgas temale tervishoiuteenuste osutamist käsitlevad andmed, mis annavad teavet tema tervisliku seisundi kohta.
 6. Teenus – Radisol’i poolt pakutavate teenustega saab tutvuda veebilehel https://www.radisol.ee.
 7. Andmesubjekt – füüsiline isik, kelle isikuandmeid Radisol töötleb. Andmesubjektideks on eelkõige Radisol kliendid ja nende seaduslikud esindajad, Radisol töötajad, töötajate lähikondsed ja tööle kandideerijad ning Radisol lepingupartnerid ja nende töötajad.
 8. Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine kustutamine või hävitamine.
 9. Isikuandmetega seotud rikkumine – turvanõuete rikkumine, mis põhjustab edastatavate, salvestatud või mull viisil töödeldavate isikuandmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata avalikustamise või neile juurdepääsu.
 10. Vastutav töötleja – Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes üksi, või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Andmekaitsetingimuste tähenduses on Vastutavaks töötlejaks eelkõige Radisol.
 11. Volitatud töötleja -  Füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel. Andmekaitsetingimuste tähenduses on Volitatud töötlejad eelkõige kõik Radisol lepingupartnerid nagu näiteks raamatupidamisettevõtte, Radisol IT tugi, veebilehe haldaja jmt.
 12. Vastuvõtjad – füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kellele isikuandmed avaldatakse olenemata sellest, kas tegemist on kolmanda isikuga või mitte. Isikuandmete vastuvõtjateks Andmekaitsetingimuste tähenduses on eelkõige Volitatud töötlejad ning asutused, kellele isikuandmete edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.

 1. Milliseid isikuandmeid ja mis eesmärgil Radisol töötleb?

 1. Teenuse osutamiseks töötleb Radisol järgnevaid isikuandmeid:  
 • Kliendi töötajatega seotud andmed (nimi, isikukood, sugu, ametinimetus, jms)
 • Kliendi esindajaga seotud autentimis- ja kontaktandmed (nimi, telefoninumber, e-mail, rekvisiidid)

 1. Juhul, kui kandideerite Radisoli tööle, töötleb Radisol Teie järgnevaid isikuandmeid:
 1. Ees- ja perekonnanimi,
 2. Kontaktandmed: telefoni number, e-post
 3. Haridus, kvalifikatsioon, täiendõppe läbimine jmt,
 4. Hobid;
 5. Keeleoskus;
 6. CV ja motivatsioonikiri;
 1. Radisol võib töödelda ka punktides 3.1-3.6 nimetatud isikuandmeid muul, kui viidatud punktides nimetatud eesmärgil või punktides 3.1-3.6 nimetamata isikuandmeid, samal või muul viidatud punktides nimetatud isikuandmeid, kui selline isikuandmete töötlemise õigus või kohustus tuleneb seadusest.

 1. Kas Andmesubjekt on kohustatud esitama Radisol’ile punktides 3.1-3.3 nimetatud isikuandmed?

 1. Isikuandmete edastamine Radisol’ile on vajalik Radisoli poolt Teenuste pakkumiseks, vabale töökohale kandideerinud isikute tööle sobivuse hindamiseks ning seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks.
 2. Kui andmesubjekt ei esita punktides 3.1-3.3 nimetatud isikuandmeid või esitab need poolikult on Radisol’il õigus keelduda Teenuse osutamisest Andmesubjektile.  

 1. Kust Radisol isikuandmeid saab?

 1. Andmesubjekti  või tema seadusliku esindaja enda käest ütluste andmisega (otse või telefoni teel) või isikuandmete edastamisega kontaktvormingu või e-posti kaudu;
 2. Asutustelt ja andmebaasidest, milledele Radisol’i töötajatel on ligipääs;
 3. Radisoli klientide poolt edastatud meetoditel;
 4. Andmesubjekti poolt kasutatavalt veebibrauserilt;

 1. Mille alusel Radisol isikuandmeid töötleb?

 1. Radisol töötleb isikuandmeid ainult juhul kui;
 1. Isikuandmete töötlemine on vajalik Radisol poolt Teenuse osutamiseks;
 2. Isikuandmete töötlemine on vajalik Radisol’i lepinguliste kohustuste täitmiseks;
 3. Selleks on Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja nõusolek;
 4. Isikuandmete töötlemine on avalikes huvides;
 5. Radisol’il on selleks õigustatud huvi;

 1. Kellele Radisol isikuandmeid edastab/avalikustab?

 1. Radisol edastab või avalikustab Andmesubjektide isikuandmeid isikuandmete Vastuvõtjatele ainult juhul, kui see on vajalik Andmesubjektile teenuse osutamiseks,  Radisol’i poolt võetud lepinguliste kohustuste täitmiseks või kui edastamise või avalikustamise kohustus tuleneb seadusest.
 2. Radisol ei edasta Isikuandmeid kolmandatele riikidele ja rahvusvahelistele organisatsioonidele v.a juhul, kui seda taotleb Andmesubjekt või edastamise kohustus tuleneb seadusest. Andmesubjekti taotlus Isikuandmete edastamiseks kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonile peab olema kirjalikus vormis.

 1. Kui kaua Radisol isikuandmeid säilitab?

 1. Radisol säilitab isikuandmeid nii lühikest aega, kui võimalik Teenuse osutamiseks või seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kui seadusest tulenev säilitamistähtaeg on läbi ning isikuandmeid ei ole vaja Teenuse osutamiseks, kustutab Radisol need viisil, mis ei võimalda isikuandmete taastamist.
 2. Töölepinguid ja nendes sisalduvaid isikuandmeid säilitab Radisol kümme (10) aastat töösuhte lõppemisest. Mitte valituks osutunud kandidaatide CV-d säilitatakse üks (1)  aasta alates eitava otsuse tegemisest.

 1. Andmesubjektil (või Andmesubjekti esindajal) on õigus:

 1. Tutvuda enda kohta käivate isikuandmetega ja saada väljatrükke ja koopiad enda kohta käivate isikuandmete kohta;
 2. Nõuda teavet selle kohta, milliseid liike andmeid töödeldakse ja mis on sellise töötlemise eesmärgiks;
 3. Taotleda enda kohta käivate isikuandmete parandamist, kui andmed on valed või ebatäpsed;
 4. Taotleda enda isikuandmete kustutamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole enam vajalik;
 5. Taotleda enda kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist, kui Patsient on esitanud isikuandmete parandamise, kustutamise avalduse või Patsient on vaidlustanud töödeldavate isikuandmete õigsuse;
 6. Esitada kaebus või taotlus Radisol’i andmekaitsespetsialistile elektronpostiaadressil info@radisol.ee
 7. Esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee, Väike-Ameerika 19, 10129, Tallinn), kui Andmesubjekt leiab, et tema isikuandmete töötlemine ei ole seaduslik.

 1. Andmesubjekti teabenõude täitmise tingimused

 1. Radisol täidab Andmesubjekti  isikuandmetega teabenõude või võtab kasutusele andmesubjekti taotletava meetme viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul teabenõude saamisest. Kui Radisol leiab, et teabenõue ei ole õiguspärane teavitab Radisol sellest andmesubjekti viivitamata, kuid hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Juhul, kui andmesubjekti teabenõude täitmine on keeruline võib eelnimetatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuuekümneks (60) kalendripäevaks.
 2. Radisol täidab andmesubjekti õigustatud teabenõude tasuta. Juhul, kui andmesubjekti nõuded on selgelt põhjendamatud või ülemäärased, eelkõige oma korduva iseloomu tõttu, võib vastutav töötleja küsida mõistlikku tasu või keelduda taotletud teabe andmisest või meetme võtmisest.
 1. Radisol täidab andmesubjekti teabenõude saates isikuandmed elektrooniliselt Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja e-posti aadressile. Radisol edastab isikuandmeid elektrooniliselt ainult Andmesubjekti või tema seadusliku esindaja taotlusel. Isikuandmete eriliike sisaldavad dokumendid edastab Radisol andmesubjektile krüpteeritud kujul. Isikuandmete eriliike e-posti teel krüpteerimata ei edastata v.a erijuhtudel Andmesubjekti kirjalikul taotlusel.
 1. Kui teabenõude on esitanud Andmesubjekti seaduslik esindaja on Radisol’il õigus nõuda esindusõiguse tõendamist.